Pridjevi


Engleski pridjevi nemaju posebne oblike za lice, broj, rod i padež.

Poređenje


Komparativ
 jednosložnih i manjeg broja dvosložnih pridjeva tvori se doda sufiksa -er.

small - smaller

- Ako se pozitiv pridjeva završava slovom 'e', u komparativu se dodaje samo -r.

large - larger


- Ako je samoglasnik u pozitivu kratak, završni suglasnik se udvostručava:

big - bigger


Ako se pozitiv završava na -y, u komparativu se y mijenja u 'i':


happy - happier

Komparativ višesložnih pridjeva tvori se pomoću priloga more:

beautiful - more beautiful


Superlativ jednosložnih i manjeg broja dvosložnih pridjeva tvori se dodavanjem sufiksa -est.

small - the smallest


large - the largest

big - the biggest

happy - the happiest


Višesložni pridjevi tvore superlativ pomoću priloga the most:

beautiful - the most beautiful


Izvjestan broj pridjeva ima nepravilno poređenje:

good - better - the best

bad/ill - worse - the worst

little - less - the least

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje