Zamjenice


U engleskom jeziku koriste se sljedeće vrste zamjenica:

- lične
- prisvojne
- pokazne
- povratne
- uzajamno-povratne
- relativno-upitne
- neodređene

Većina gramatika engleskog jezika naziva zamjenicama samo zamjeničke riječi koje u rečenici stoje samostalno (npr. The book is mine: Take this), dok one koje stoje uz imenicu (npr. mv book; this chair) naziva pridjevima ili determinatorima.

- Lične zamjenice -

Lične zamjenice imaju posebne oblike za lice, broj, rod (u trećem licu jed nine) i dva padeža (Nominativ, ili subjekatski, i objekatski padež, koji se koristi u svim drugim slučajevima):


Jednina

Množina


Subjekat

Objekat

Subjekat

Objekat

Prvo lice

I

me

we

us

Drugo lice

you

you

you

you

Treće lice

he, she, it

him, her, it

they

them


Primjeri upotrebe:

I was born in England.

He gave 
me a book.

They have never invited 
us for dinner.- Prisvojne zamjenice i prisvojni pridjevi -

U engleskom jeziku, prisvojne zamjeničke riječi imaju različite oblike kada se nalaze ispred imenice (prisvojni pridjevi), i kada se koriste bez imenice (prisvojne zamjenice).


Jednina

Množina


Pridjev

Zamjenica

Pridjev

Zamjenica

Prvo lice

my

mine

our

ours

Drugo lice

your

yours

your

yours

Treće lice

his, her, its

his, hers, its

their

theirs

Primjeri upotrebe:


My house is big.

This house is 
mine
It is 
her turn, not yours.


- Pokazne zamjenice -

U engleskom jeziku postoje dvije pokazne zamjenice:

Jedn. Množ.

this these
that those


Zamjenica 
this/these koristi se da označi blizinu u odnosu na govornika, prostornu, vremensku ili figurativnu, npr.:

I want 
these shoes, and no others.

I will graduate 
this year.

'This' se može odnositi i na prethodni dio diskursa, npr.:

The boss told us that we vvould get a raise. 
This made us happy.

Zamjenicom
 that/those upućuje se na pojmove udaljene od govornika:

I often think of that girl.

Funkciju pokazne zamjenice mogu vršiti i riječi 
such i so:

l want such shoes as well.

- Povratne zamjenice -

Povratne zamjenice izvedene su od prisvojnih ili ličnih dodavanjem sufiksa -self u jednini i -selves u oblicima za množinu:


Jednina

Množina

Prvo lice

myself

ourselves

Drugo lice

yourself

yourselves

Treće lice

himself, herself, itself

themselves


Povratne zamjenice ne mijenjaju se po padežima.

Upotreba:

1. Kada je objekat rečenice jednak subjektu:

I hurt myself.

2. Za isticanje, tj. pojačavanje značenja:

The teacher 
himself does not knovv the ansvver.

3. Da označe da je subjekat vršio radnju sam, bez ičije pomoći. U ovoj
upotrebi, zamjenice se često koriste sa prijedlogom 
by.

John carried the furniture 
by himself.

Izvjestan broj glagola koji se u jeziku često javljaju (npr. shave, wash, dress) koriste se bez povratnih zamjenica, iako bi ih logički trebalo upotri­jebiti.

 

- Uzajamno-povratne zamjenice -

U engleskom jeziku postoje dvije uzajamno-povratne zamjenice:

each other
one another- Relativno-upitne zamjenice -

Relativno-upitne zamjenice u engleskom su:

who 
vvhose 
what 
which

Jedina zamjenica iz ove grupe koja ima padežne oblike je who, čiji je objekatski padež whom:

Npr. The boy 
whom. I saw is his brother.

Međutim, u modernom engleskom ovaj oblik je sve rjeđi jer ga potiskuje upotreba Nominativa 
who za sve funkcije u rečenici.

U relativnim rečenicama, 
who-whom se koristi za lica, a which za nežive pojmove. 
U restriktivnim relativnim rečenicama umjesto obje zamjenice može se upotrijebiti 
that, ili se zamjenica može izostaviti.

Npr.: The man whom I met teaches chemistrv.
The man that I met teaches chemistrv. 
The man I met teaches chemistrv.


- Neodređene zamjenice- 

Ova grupa zamjenica dalje se dijeli na one koje označavaju:

a) lica ili stvari

Ove zamjenice tvore se pomoću neodređenih zamjenica 
some, any, no, every i sufiksa -body, -one, -thing:


-body

-one

-thing

some

somebody

someone

something

any

anybody

anvone

anvthing

no

nobody

no one

nothing

every

everybody

evervone

evervthing

Ove zamjenice imaju oblik jednine, te se zato koriste sa glagolom u jedni­ni, i ne odnose se ni na kakvu prethodnu riječ ili sintagmu u rečenici ili diskursu.

b) količinu:

ali, another, any, both, each, either, few, least, less, little, a lot (of), lots (of), many, more, 
most, much, neither, none, one, other(s), plenty (of), several, some

Sve ove zamjenice mogu se koristiti i samostalno i ispred imenice, tj. kao pridjevi. Jedini izuzetak je zamjenicanone, koja se koristi isključivo samostal­no. Njen pridjevski ekvivalent je no.

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje