Past Perfect Continous


Tvorba

POTVRDNI OBLIK

 

 

Potvrdni oblik ovog vremena se tvori od prošlog (potvrdnog oblika) pomoćnog glagola to have, oblika been koji je isti za sva lica i sadašnjeg participa glavnog glagola koji stavljamo u ovo vrijeme i kojim ga prevodimo.

JEDNINA

 

I had been reading (read + ing) – ja sam čitao

You had been reading – ti si čitao

He had been reading - on je čitao

She had been reading – ona je čitala

It had been reading – ono je čitalo

MNOŽINA

We had been reading – mi smo čitali

You had been reading – vi ste čitali

They had been reading-oni,one,ona su čitala

UPITNI OBLIK

Upitni oblik se gradi od upitnog oblika prošlog vremena pomocnog glagola to have,oblika been za sva lica i sadašnjeg participa glavnog glagola koji stavljamo u ovo vrijeme.

JEDNINA

Had I been reading (read + ing) ? – da li sam ja čitao ?

Had you been reading ? – da li si ti čitao ?

Had he been reading ? - da li je on čitao ?

Had she been reading ? – da li je ona čitala ?

Had it been reading ? – da li je ono čitalo ?

MNOŽINA

Had we been reading ? – da li smo mi čitali ?

Had you been reading ? – da li ste vi čitali ?

Had they been reading ? - da li su oni, one, ona čitala ?


ODRICNI OBLIK

JEDNINA

I had not been reading (read + ing) – ja nisam čitao

You had not been reading – ti nisi čitao

He had not been reading - on ni je čitao

She had not been reading – ona nije čitalaIt had not been reading– ono nije 

MNOŽINA

We had not been reading – mi ismo čitali

You had not been reading – vi niste čitali

They have not been reading - oni, one, ona nisu čitala

Upotreba

Koristi se za radnju koja je trajala duži vremenski period, a prije neke glavne radnje.

Čekala sam autobus tri sata prije nego je došao.
I had been waiting three hours for the bus before it arrived.

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje