Present Continous


Tvorba


POTVRDNI OBLIK

 

 

Potvrdni oblik Present Continous Tense-a (Sadašnje trajno vrijeme) se gradi od potvrdnog oblika sadašnjeg vremena pomoćnog glagola to be, i sadašnjeg participa(present participle) glavnog glagola koji stavljamo u ovo vrijeme i kojim ga prevodimo.

Sadašnji particip gradimo tako da na infinitive glagola dodamo nastavak ing, a ako glagol u infinitivu završava na samoglasnik onda sadašnji particip gradimo tako da prvo odbijemo od infinitiva i onda dodamo nastavak ing


Read – čitati / read + ing = reading

Take – uzeti / take – e = tak + ing = taking

JEDNINA

I am reading – ja čitam

You are reading – ti čitaš

He is reading – on čita

She is reading – ona čita

It is reading – ono čita

MNOŽINA

We are reading – mi čitamo

You are reading –vi čitate

They are reading – oni, one, ona čitaju


UPITNI OBLIK

Upitni oblik se gradi od upitnog oblika sadašnjeg vremena pomoćnog glagola to be isadašneg participa glavnog glagola koji stavljamo u ovo vrijeme.

JEDNINA

Am I reading ? – da li ja čitam ?

Are you reading ? – da li ti čitaš ?

Is he reading ? – da li on čita ?

Is she reading ? – da li ona čita ?

Is it reading ? – da li ono čita ?

 

MNOŽINA

Are we reading ? –da li mi čitamo ?

Are you reading ? – da li vi čitate ?

Are they reading ? – da li oni, one, ona čitaju ?


UPITNE RIJEČICE

When, Where, What time, How long, What, Why

Koje je radno vrijeme u toj fabric ?

What is the working time of the that factory ?

Gdje on putuje naredne sedmice ?

Where is he traveling to next week ?

Koliko dugo vi ostajete u americi ?

How long are you staying in America ?

Šta vi radite večeras ?

What are you doing tonight ?

Zašto oni rade u nedelju ?

Why are they working on Sunday ?


ODRICNI OBLIK

Odricni oblik se gradi od odričnog oblika sadašnjeg vremena pomoćnog glagola to besadašnjeg participa glavnog glagola kojeg stavljamo u ovo vrijeme.

 

JEDNINA

I am not reading - ja ne čitam

You are not reading – ti ne čitaš

He is not reading – on ne čita

She is not reading – ona ne čita

It is not reading – ono ne čita


MNOŽINA

We are not reading – mi ne čitamo

You are not reading – vi ne čitate

They are not reading – oni,one,ona ne čitaju

Upotreba

Sadašnje trajno vrijeme upotrebljavamo da izrazi sadašnju radnju i to u sledećim slučajevima


1. Za radnju koja se dešava u trenutku govora.


I'm writing.

Ja pišem.


2. Koristi se i za lične dogovore i planove za budućnost.


I'm visting my aunt tomorrow.

Sutra posjećujem svoju tetku.


Tada se koriste i vremenski prilozi za budućnost kao:


- Tonight

- Tomorrow

- Next Week,Month,Year


3. Također se koristi za događaje koji su već zakazani ili dogovoreni.


My bus is leaving at 1 o'clock.

Moj autobus kreće u 1.


Imamo dva glagola koji grade sadašnje trajno vrijeme pomoću glagola 
Can, a to su:

1. See

2. Hear

 

Glagol SEE

POTVRDNI OBLIK


JEDNINA

I can see – ja vidim

You can see – ti vidiš

He can see – on vidi

She can see – ona vidi

It can see – ono vidi


MNOŽINA

We can see – mi vidimo

You can see – vi vidite

They can see – oni,one,ona vide


UPITNI OBLIK


Upitni oblik se gradi inverzijom ( I can see - 
Can I see? )


ODRICNI OBLIK


Odricni oblik se gradi dodavanjem negacije 
not na potvrdni oblik iza glagola Can


Glagol HEAR


POTVRDNI OBLIK


JEDNINA

I can hear – ja čujem

You can hear – ti čuješ

He can hear – on čuje

She can hear – ona čuje

It can hear – ono čuje

MNOŽINA

We can hear – mi čujemo

You can hear – vi čujete

They can hear – oni,one,ona čuju

UPITNI OBLIK

Upitni oblik se gradi inverzijom ( I can hear - Can I hear? )

ODRICNI OBLIK

Odricni oblik se gradi dodavanjem negacije not na potvrdni oblik iza glagola Can

Google Plus One

Preporucite Nas

Postanite Fan Gramatika.org portala na Facebook-u !

Web pretraživanje